اولتیماتوم آذری جهرمی

زیاد از 200 سال از تفویض تهران بوسیله نشانی پایتخت ایران می گذرد. درطول و شرف جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 درجه واقع شده و اوج متوسط این شهر از سطح دریا 1100 است. تهران مرکز ثقل دیپلماتیک اداری کشور خلال 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که راه های دسترسی سزاوار سرزنش قبولی دارد.